Wedstrijdreglement Facebook

WEDSTRIJD SITE SOEZIE 2018 : ‘Win één van de 30 pannenkoekenpakketten!’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de competitie georganiseerd door Safatel NV, gevestigd te B-3000 Leuven, Tiensevest 132, België, met het nummer NL 001071622b01 (hierna te noemen "Safatel").

Artikel 1 Algemeen

 1. Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die in Nederland wonen.
 2. Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger verkrijgen om aan de wedstrijd deel te nemen.
 3. Personeelsleden van Safatel en derden waarop Safatel beroep doet voor de ontwikkeling van de wedstrijd, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.
 4. Er wordt slechts één prijs toegekend per gezin wonend op hetzelfde adres.
 5. Ook uitgesloten van de wedstrijd zijn alle personen die deelnemen door middel van een georganiseerde samenwerking, hetzij in het kader van een of andere rechtsvereniging of de facto vereniging, of elke andere manier van samenwerking om hun kans op winnen te vergroten, of worden verdacht van bedrog door Safatel.
 6. Deelnemers moeten ten allen tijde in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen, zodat de organisator deze kan controleren en eventueel misbruik kan sanctioneren.

Artikel 2 Privacybeleid

 1. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient u bepaalde persoonlijke gegevens in te dienen (bijvoorbeeld uw naam, achternaam, adres, e-mailadres, enz.).
 2. U garandeert dat de gegevens die u verzendt correct, actueel en compleet zijn. Safatel is niet verantwoordelijk indien de door de deelnemers verstrekte informatie onjuist / niet-actueel / onvolledig is.

Artikel 3 Hoe en waar deelnemen?

De wedstrijd loopt van zaterdag 27/1/2018 tot en met zondag 11/2/2018.


2.1 De wedstrijd is beschikbaar op www.facebook.com/soezieclub
2.2 Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer
* De Facebookpagina www.facebook.com/soezieclub liken
* Een bericht achterlaten onder het Facebookbericht van de wedstrijd 

Iedereen kan slechts één keer geldig meedoen, dwz door zijn of haar unieke persoonlijke gegevens in te voeren. Extra deelnemingen worden niet opgenomen in de lijst van geldige deelnames. Een deelnemer kan ook niet meedoen met meerdere e-mailadressen, postadressen, Facebook profielen en / of verschillende geboortedatums en / of andere unieke persoonlijke gegevens. Safatel  behoudt zich het recht voor om deelnames uit te sluiten die zij als frauduleus acht of te beperken tot een geldige deelname, zonder dat het moet worden gerechtvaardigd en zonder de mogelijkheid om een beroep te doen op de uitgesloten deelnemer.

Artikel 4 Aanduiding van de winnaars

 1. De winnaars van de wedstrijd zijn de 30 deelnemers die de leukste recepten hebben ingezonden.
 2. De winnaars van de wedstrijd worden zo spoedig mogelijk gecontacteerd voor de prijsuitreiking.
 3. Als de door een winnaar gecommuniceerde persoonsgegevens onjuist blijken en de winnaar niet reageert op het contact van Safatel, ondanks het feit dat Safatel alles in zijn vermogen heeft gedaan om hem te contacteren, dan wordt Safatel niet verantwoordelijk gesteld.
 4. Er worden geen geschreven of telefonische vragen beantwoord met betrekking tot de wedstrijdregels en resultaten.

Artikel 5 Prijs

 1. De prijzen die men kan winnen zijn de volgende:
  30 x Soezie mix voor pannenkoeken + bloemsuiker + rozijnen + chocoladeschilfers.
  Alle prijzen zijn persoonlijk en kunnen daarom niet doorgegeven worden aan een andere persoon, vervangen of uitgewisseld worden voor geld.
 2. In geval van weigering van de prijs, of niet-toekenning van de prijs aan de winnaar om andere redenen, wordt de prijs toegekend aan Safatel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en garantie

 1. U erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel op eigen risico staat. Geen vergoeding of andere vergoeding kan worden aangevraagd aan Safatel.
 2. Als u wordt verzocht om een bijdrage aan deze wedstrijd in te dienen, te uploaden, op te nemen of anderszins te leveren, garandeert u dat een dergelijke indiening / bijdrage geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en op geen enkele wijze onwettig is en u garandeert Safatel  tegen elke klacht van derden in dit verband.
 3. Safatel is in geen geval aansprakelijk voor eventuele onkosten, ongevallen of directe of indirecte schade die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd en / of de prijsuitreiking.
 4. Safatel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade in verband met deze wedstrijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

- de prijzen die zij verdeelt

- aanpassing, onderbreking of beëindiging van de wedstrijd en / of aanpassing van de prijzen;

- het onwettige gebruik van zijn systemen door een derde

 1. Voor zover de vaststelling van de winnaars uitsluitend op basis van een geautomatiseerd proces is gemaakt, zijn de deelnemers zich ervan bewust en accepteren dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor netwerkfouten, verliezen, vertragingen of technische fouten veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van formulieren en hosting van de website. Als de wedstrijd uitgesteld wordt, geannuleerd, geheel of gedeeltelijk wordt onderbroken om redenen buiten de controle van Safatel, zal de laatste geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

Artikel 7 Copyright en samenwerking

 1. Als deelnemers iets verkeerdelijk indienen of uploaden of bijdragen, worden deze inzendingen eigendom van Safatel. Deelnemers verzuimen alle rechten op de inzending, inclusief auteursrechten. Safatel behoudt zich het recht voor om een inzending te verzorgen, te verminderen, te wijzigen of te verwijderen zonder de deelnemers te informeren.
 2. U verleent Safatel het eeuwige recht om uw indiening voor onbepaalde tijd, in gewijzigde vorm of anderszins, voor alle media en zonder vergoeding te gebruiken. Safatel is niet verplicht uw naam te vermelden.
 3. Elke inschrijving die door de deelnemer wordt ingezonden, kan door Safatel te allen tijde worden gebruikt zonder dat de toestemming van de deelnemer vereist is en zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer te geven of hem te compenseren op welke manier dan ook.
 4. Als u de prijswinnaar bent, machtigt u Safatel om uw naam en / of de visuele media te gebruiken waarin u bent vertegenwoordigd (bijvoorbeeld foto's die zijn genomen op het moment van de prijsuitreiking), voor alle communicatie met betrekking tot deze actie, zonder compensatie.

Artikel 8 Rechten van Safatel

 1. Safatel behoudt zich het recht voor om uw deelname aan de wedstrijd te allen tijde op te schorten of te beëindigen indien u op een of andere wijze in strijd bent met deze voorwaarden of met een toepasselijke wettelijke bepaling en zonder u te informeren van tevoren, en zonder dat Safatel hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden.
 2. Safatel behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd, of een deel ervan, te verkorten, uit te stellen, te wijzigen, te verzenden, uit te breiden of te annuleren, indien speciale omstandigheden dit vereisen. Safatel kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
 3. Safatel kan niet alle bijdragen / inzendingen controleren. Wanneer een derde wijst op de onwettigheid van een inzending van een deelnemer, behoudt Safatel zich het recht om de naam en het adres van de deelnemer aan die derde partij bekend te maken.

Artikel 9 Contact

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via Facebook, de website of via het contactformulier dat beschikbaar is op www.soezie.com.

Artikel 10 Andere

 1. De voorwaarden van deze wedstrijd kunnen te allen tijde door Safatel worden aangepast. Wij adviseren u daarom deze regelmatig te raadplegen.
 2. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat alle artikelen van dit reglement worden aanvaard, inclusief eventuele latere wijzigingen, bijvoorbeeld bij overmacht. Alleen Belgisch recht is van toepassing in geval van geschil.

Artikel 11 Facebook

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook.

 

Privacyverklaring 

Omdat we bij SOEZIE graag zorgzaam en correct omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

 

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door SOEZIE, van bezoekers van de website die een contactformulier invullen of die zich inschrijven op de nieuwsbrief.  

 

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

AVEVE NV, gevestigd te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele (Leuven), België is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De door AVEVE NV benoemde functionaris voor de gegevensbescherming kun je contacteren op privacy@aveve.be. 

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

3.1. Contactformulier

Wanneer je je gegevens invult op het contactformulier om een vraag te stellen gebruiken we jouw persoonsgegevens om je vraag af te handelen en om opnieuw contact met je op te kunnen nemen.

Als je een vraag via het contactformulier op onze website stelt, verwerken we je naam, e-mailadres, taal, provincie en land.

We verwerken je gegevens enkel om op je vraag of opmerking te antwoorden en wissen je gegevens van zodra de vraag of opmerking behandeld is. 

 

3.2. Activiteiten en wedstrijden

SOEZIE organiseert regelmatig wedstrijden en activiteiten waaraan je kan deelnemen door een deelnameformulier in te vullen op de website.

Op het registratieformulier vragen we je om in te vullen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

We gebruiken deze gegevens om je deelname te registreren, om je deelname te bevestigen en om na te gaan of je voldoet aan de activiteitvoorwaarden (bijvoorbeeld minstens 18 jaar oud zijn). Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van de toestemming die je ons geeft door op het inschrijfformulier aan te kruisen dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Je persoonsgegevens worden zes maanden na afloop van de activiteit of wedstrijd gewist. 

 

3.3. Elektronische nieuwsbrieven

Op de website van SOEZIE kan je aangeven dat je nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken we je e-mailadres, land, stad en taal.

Wij verwerken je gegevens enkel om je de gevraagde nieuwsbrieven toe te sturen. Doordat je je e-mailadres ingeeft, geef je ons toestemming om de nieuwsbrieven te versturen.

Je hebt de mogelijkheid om via de link onderaan in de nieuwsbrief aan te geven dat je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. Van zodra je dat doet verwijderen we je e-mailadres uit onze databases en onze mailinglijst. 

 

4. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden om je nieuwsbrieven te versturen of om op je vraag te antwoorden.

Om jouw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. 

 

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

 

6. Hoe kan je ons een vraag stellen of je rechten uitoefenen?

6.1. Welke rechten heb je?

De persoonsgegevens die we via diverse kanalen van jou verzamelen, worden opgenomen in de bestanden van AVEVE NV, afdeling AVEVE BLOEM te Merksem, 2170, Vaartkaai 30.

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we bij SOEZIE over jou verzamelen. Concreet heb je het recht om geïnformeerd te worden over de volgende zaken:

 • Het feit of SOEZIE persoonsgegevens van jou verwerkt;
 • De categorieën persoonsgegevens die van jou verwerkt worden;
 • Het doel en de rechtsgrond van deze verwerking;
 • De termijn gedurende dewelke we jouw persoonsgegevens bewaren;
 • De categorieën ontvangers van jouw persoonsgegevens;
 • De herkomst van jouw persoonsgegevens.

Je hebt bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

Je hebt ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens. 

 

6.2. Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je moet je verzoek per post of per e-mail richten tot de SOEZIE klantenservice, via info@soezie.com, of via:

AVEVE NV, afdeling Bloem, Vaartkaai 30, Merksem, 2170, België

om je rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, vragen we je om bij je verzoek de volgende informatie op te nemen: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van je identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van je verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om jouw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij je gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan je verzoek.

Indien je van mening bent dat we je verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met de klantendienst via bovenstaande gegevens. Op die manier kunnen wij samen met jou bekijken hoe we je alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op je verzoek of je verzoek weigeren, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor Nederlandse klanten is dit de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en ook de Belgische Autoriteit voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Voor de Franse klanten is dit La Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Over het algemeen geldt dat u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je gewoonlijk verblijft. 

 

7. Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.