Privacyverklaring

Omdat we bij SOEZIE graag zorgzaam en correct omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

 

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door SOEZIE, van bezoekers van de website die een contactformulier invullen of die zich inschrijven op de nieuwsbrief.  

 

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

AVEVE NV, gevestigd te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele (Leuven), België is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De door AVEVE NV benoemde functionaris voor de gegevensbescherming kun je contacteren op privacy@aveve.be. 

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

3.1. Contactformulier

Wanneer je je gegevens invult op het contactformulier om een vraag te stellen gebruiken we jouw persoonsgegevens om je vraag af te handelen en om opnieuw contact met je op te kunnen nemen.

Als je een vraag via het contactformulier op onze website stelt, verwerken we je naam, e-mailadres, taal, provincie en land.

We verwerken je gegevens enkel om op je vraag of opmerking te antwoorden en wissen je gegevens van zodra de vraag of opmerking behandeld is. 

 

3.2. Activiteiten en wedstrijden

SOEZIE organiseert regelmatig wedstrijden en activiteiten waaraan je kan deelnemen door een deelnameformulier in te vullen op de website.

Op het registratieformulier vragen we je om in te vullen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

We gebruiken deze gegevens om je deelname te registreren, om je deelname te bevestigen en om na te gaan of je voldoet aan de activiteitvoorwaarden (bijvoorbeeld minstens 18 jaar oud zijn). Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van de toestemming die je ons geeft door op het inschrijfformulier aan te kruisen dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. 

 

3.3. Elektronische nieuwsbrieven

Op de website van SOEZIE kan je aangeven dat je nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken we je e-mailadres, land, stad en taal.

Wij verwerken je gegevens enkel om je de gevraagde nieuwsbrieven toe te sturen. Doordat je je e-mailadres ingeeft, geef je ons toestemming om de nieuwsbrieven te versturen.

Je hebt de mogelijkheid om via de link onderaan in de nieuwsbrief aan te geven dat je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. Van zodra je dat doet verwijderen we je e-mailadres uit onze databases en onze mailinglijst. 

 

4. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden om je nieuwsbrieven te versturen of om op je vraag te antwoorden.

Om jouw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. 

 

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

 

6. Hoe kan je ons een vraag stellen of je rechten uitoefenen?

6.1. Welke rechten heb je?

De persoonsgegevens die we via diverse kanalen van jou verzamelen, worden opgenomen in de bestanden van AVEVE NV, afdeling AVEVE BLOEM te Merksem, 2170, Vaartkaai 30.

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we bij SOEZIE over jou verzamelen. Concreet heb je het recht om geïnformeerd te worden over de volgende zaken:

  • Het feit of SOEZIE persoonsgegevens van jou verwerkt;
  • De categorieën persoonsgegevens die van jou verwerkt worden;
  • Het doel en de rechtsgrond van deze verwerking;
  • De termijn gedurende dewelke we jouw persoonsgegevens bewaren;
  • De categorieën ontvangers van jouw persoonsgegevens;
  • De herkomst van jouw persoonsgegevens.

Je hebt bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

Je hebt ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens. 

 

6.2. Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je moet je verzoek per post of per e-mail richten tot de SOEZIE klantenservice, via info@soezie.com, of via:

AVEVE NV, afdeling Bloem, Vaartkaai 30, Merksem, 2170, België

om je rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, vragen we je om bij je verzoek de volgende informatie op te nemen: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van je identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van je verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om jouw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij je gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan je verzoek.

Indien je van mening bent dat we je verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met de klantendienst via bovenstaande gegevens. Op die manier kunnen wij samen met jou bekijken hoe we je alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op je verzoek of je verzoek weigeren, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor Nederlandse klanten is dit de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en ook de Belgische Autoriteit voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Voor de Franse klanten is dit La Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Over het algemeen geldt dat u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je gewoonlijk verblijft. 

 

7. Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.