Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 1 juni 2023.

Omdat we bij SOEZIE graag zorgzaam en correct omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

1     Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door SOEZIE, van bezoekers van de website die een contactformulier invullen of die zich inschrijven op de nieuwsbrief.

2     Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

AVEVE NV, gevestigd Aarschotsesteenweg 84, te 3012 Leuven (Wilsele), België is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De door AVEVE NV benoemde functionaris voor de gegevensbescherming kun je contacteren op privacy@arvesta.eu.

3     Welke persoonsgegevens verwerken we?

3.1    Contactformulier

Wanneer je je gegevens invult op het contactformulier om een vraag te stellen gebruiken we jouw persoonsgegevens om je vraag af te handelen en om opnieuw contact met je op te kunnen nemen.

Als je een vraag via het contactformulier op onze website stelt, verwerken we je naam, e-mailadres, taal, provincie en land, bedrijf, functie (optioneel), adres, postcode en woonplaats,  e-mailadres, mobiel nummer en e-mailadres, uw contactvoorkeur en de door u gestelde vraag. Afhankelijk van de weg waarlangs u ons contacteert kan het zijn dat we niet alle voorgemelde gegevens verzamelen. We verzamelen deze gegevens omdat dit noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden. 

3.2    Activiteiten en wedstrijden

SOEZIE organiseert regelmatig wedstrijden en activiteiten waaraan je kan deelnemen door een deelnameformulier in te vullen op de website.

Op het registratieformulier vragen we je om in te vullen: naam, taal, woonplaats en e-mailadres.

We gebruiken deze gegevens om je deelname te registreren, om je deelname te bevestigen en om na te gaan of je voldoet aan de activiteit voorwaarden (bijvoorbeeld minstens 18 jaar oud zijn). Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van de toestemming die je ons geeft door op het inschrijfformulier aan te kruisen dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Je persoonsgegevens worden zes maanden na afloop van de activiteit of wedstrijd gewist.

3.3    Elektronische nieuwsbrieven

Op de website van SOEZIE kan je aangeven dat je nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven verzamelen we ook de volgende informatie: datum ontvangst nieuwsbrief, datum opening nieuwsbrief, informatie over de aflevering van de nieuwsbrief (bv. e-mail niet afgeleverd omwille van onbestaand e-mailadres, spam block, volle mailbox, onbereikbare mailserver,...), links waarop je hebt geklikt, gebruikte e-mailclient (type zoals windows of gmail + desktop, mobile, smartphone of tablet), gebruikte render engine, besturingssysteem van het apparaat, de eventuele doorzending van de nieuwsbrief aan anderen (waarbij we niet weten aan wie)."

Wij verwerken je e-mailadres, je nieuwsbriefvoorkeur en je klikgedrag in de nieuwsbrieven om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen die afgestemd zijn op jouw interesses, dit op basis van jouw toestemming, die je gegeven hebt om nieuwsbrieven te ontvangen. Daarnaast verwerken we je klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om de algemene doeltreffendheid en het bereik van de nieuwsbrieven te analyseren.

Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken we je e-mailadres, land, stad en taal

Wij verwerken je gegevens enkel om je de gevraagde nieuwsbrieven toe te sturen. Doordat je je e-mailadres ingeeft, geef je ons toestemming om de nieuwsbrieven te versturen.

Je hebt de mogelijkheid om via de link onderaan in de nieuwsbrief aan te geven dat je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. Van zodra je dat doet verwijderen we je e-mailadres uit onze databases en onze mailinglijst.

4     Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden (zoals datacenters, drukkerijen, mailingbureaus en softwarebeheerders).  Om jouw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. Ook kunnen we je adresgegevens delen met externe partners met het oog op dataverrijking. (Wanneer je bijvoorbeeld verhuisd bent en dit niet aan ons doorgegeven hebt, kunnen wij via deze partners je nieuwe adres verkrijgen).

5     Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

AVEVE NV neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens en je vertrouwen in ons serieus. Daarom ondernemen wij alle nodige stappen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

6     Hoe kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen?

De persoonsgegevens die we via diverse kanalen van jou verzamelen, worden opgenomen in de bestanden van AVEVE NV, afdeling AVEVE BLOEM te Merksem, 2170, Vaartkaai 30.

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. Je hebt bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

Je hebt ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.

Als je geen e-mails of post meer wenst te ontvangen met nieuwsbrieven of productinformatie, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven op onze mailinglijst. Wanneer u dat doet, zal u geen gepersonaliseerde e-mails of postmailingen meer ontvangen van Soezie.

Je moet je verzoek per post of per e-mail richten tot de SOEZIE klantenservice, via info@soezie.com, of via: AVEVE NV, afdeling Bloem, Vaartkaai 30, Merksem, 2170, België.

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien je van mening bent dat we je verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met de klantendienst via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Frankrijk is dit La Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Over het algemeen geldt dat je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je gewoonlijk verblijft.

7     Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.

8     Foto, auteurs en portretrechten

Bij het bezorgen van een foto verzekert de bezorger, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en verzekert dat hij beschikt over alle rechten. Waar relevant, garandeert de deelnemer dat hij/zij de toestemming van de op de foto afgebeelde herkenbare persoon of personen bezit om hun portret vast te leggen, te reproduceren en de video waarop ze staan te gebruiken voor onderhavige wedstrijd en toestemming heeft verkregen voor het verder gebruik door SOEZIE zoals beschreven hieronder.

Bezorgers behouden hun auteursrecht op de foto's, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook / Instagram, maar verlenen SOEZIE het wereldwijde recht om gedurende de duurtijd van het auteursrecht op de foto: zonder vergoeding en zonder naamsvermelding van de auteur, de deelnemende videos te mogen vastleggen, bewerken, reproduceren, integreren in andere werken en in bewerkte of onbewerkte vorm te gebruiken en bekend maken aan het publiek in welke vorm ook op de websites en de sociale media kanalen van SOEZIE, dit voor de commerciële-, marketing- en promotionele doeleinden van SOEZIE met betrekking tot de SOEZIE producten. Ingeval SOEZIE de foto's hetzij voor andere doeleinden wil gebruiken, de foto's in een andere vorm wil gebruiken of via andere kanalen wenst te gebruiken en bekend te maken aan het publiek dan hierboven vermeld, zal zij hiervoor de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de bezorger die de foto indiende nodig hebben en in dat verband de deelnemer contacteren.