Wedstrijdreglement

WEDSTRIJD SITE SOEZIE 2018 – ‘Win een broodmaker of paaspakket!’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de competitie georganiseerd door Safatel NV, gevestigd te B-3000 Leuven, Tiensevest 132, België, met het nummer NL 001071622b01 (hierna te noemen "Safatel").

Artikel 1 Algemeen

 1. Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die in Nederland, België of Frankrijk wonen.
 2. Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger verkrijgen om aan de wedstrijd deel te nemen.
 3. Personeelsleden van Safatel en derden waarop Safatel beroep doet voor de ontwikkeling van de wedstrijd, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.
 4. Er wordt slechts één prijs toegekend per gezin wonend op hetzelfde adres.
 5. Ook uitgesloten van de wedstrijd zijn alle personen die deelnemen door middel van een georganiseerde samenwerking, hetzij in het kader van een of andere rechtsvereniging of de facto vereniging, of elke andere manier van samenwerking om hun kans op winnen te vergroten, of worden verdacht van bedrog door Safatel.
 6. Deelnemers moeten ten allen tijde in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen, zodat de organisator deze kan controleren en eventueel misbruik kan sanctioneren.

Artikel 2 Privacybeleid

 1. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient u bepaalde persoonlijke gegevens in te dienen (bijvoorbeeld uw naam, achternaam, adres, e-mailadres, enz.).
 2. U garandeert dat de gegevens die u verzendt correct, actueel en compleet zijn. Safatel is niet verantwoordelijk indien de door de deelnemers verstrekte informatie onjuist / niet-actueel / onvolledig is.

Artikel 3 Hoe en waar deelnemen?

De wedstrijd loopt van vrijdag 16/02/2018 tot en met zondag 04/03/2018.


2.1 De wedstrijd is beschikbaar op http://www.soezie.com
2.2 Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer
* Antwoorden op de vragen

Iedereen kan slechts één keer geldig meedoen, dwz door zijn of haar unieke persoonlijke gegevens in te voeren. Extra deelnemingen worden niet opgenomen in de lijst van geldige deelnames. Een deelnemer kan ook niet meedoen met meerdere e-mailadressen, postadressen, Facebook profielen en / of verschillende geboortedatums en / of andere unieke persoonlijke gegevens. Safatel  behoudt zich het recht voor om deelnames uit te sluiten die zij als frauduleus acht of te beperken tot een geldige deelname, zonder dat het moet worden gerechtvaardigd en zonder de mogelijkheid om een beroep te doen op de uitgesloten deelnemer.

Artikel 4 Aanduiding van de winnaars

De winnaars van de wedstrijd zijn de 12 deelnemers die de eerste vraag correct beantwoordden en het dichtst zaten bij de subvraag. In geval van een ex aequo bij de subvraag, zijn de winnaars diegenen die als eerste het antwoord hebben ingediend.

De winnaars van de wedstrijd worden zo spoedig mogelijk gecontacteerd voor de prijsuitreiking.

Als de door een winnaar gecommuniceerde persoonsgegevens onjuist blijken en de winnaar niet reageert op het contact van Safatel, ondanks het feit dat Safatel alles in zijn vermogen heeft gedaan om hem te contacteren, dan wordt Safatel niet verantwoordelijk gesteld.

Er worden geen geschreven of telefonische vragen beantwoord met betrekking tot de wedstrijdregels en resultaten.

Artikel 5 Prijs

 1. De prijzen die men kan winnen zijn de volgende:
  2 x broodmachine Panasonic en 10 x bakpakket Soezie.
  Alle prijzen zijn persoonlijk en kunnen daarom niet doorgegeven worden aan een andere persoon, vervangen of uitgewisseld worden voor geld.
 2. In geval van weigering van de prijs, of niet-toekenning van de prijs aan de winnaar om andere redenen, wordt de prijs toegekend aan Safatel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en garantie

 1. U erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel op eigen risico staat. Geen vergoeding of andere vergoeding kan worden aangevraagd aan Safatel.
 2. Als u wordt verzocht om een bijdrage aan deze wedstrijd in te dienen, te uploaden, op te nemen of anderszins te leveren, garandeert u dat een dergelijke indiening / bijdrage geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en op geen enkele wijze onwettig is en u garandeert Safatel  tegen elke klacht van derden in dit verband.
 3. Safatel is in geen geval aansprakelijk voor eventuele onkosten, ongevallen of directe of indirecte schade die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd en / of de prijsuitreiking.
 4. Safatel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade in verband met deze wedstrijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

- de prijzen die zij verdeelt

- aanpassing, onderbreking of beëindiging van de wedstrijd en / of aanpassing van de prijzen;

- het onwettige gebruik van zijn systemen door een derde

 1. Voor zover de vaststelling van de winnaars uitsluitend op basis van een geautomatiseerd proces is gemaakt, zijn de deelnemers zich ervan bewust en accepteren dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor netwerkfouten, verliezen, vertragingen of technische fouten veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van formulieren en hosting van de website. Als de wedstrijd uitgesteld wordt, geannuleerd, geheel of gedeeltelijk wordt onderbroken om redenen buiten de controle van Safatel, zal de laatste geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

Artikel 7 Copyright en samenwerking

 1. Als deelnemers iets verkeerdelijk indienen of uploaden of bijdragen, worden deze inzendingen eigendom van Safatel. Deelnemers verzuimen alle rechten op de inzending, inclusief auteursrechten. Safatel behoudt zich het recht voor om een inzending te verzorgen, te verminderen, te wijzigen of te verwijderen zonder de deelnemers te informeren.
 2. U verleent Safatel het eeuwige recht om uw indiening voor onbepaalde tijd, in gewijzigde vorm of anderszins, voor alle media en zonder vergoeding te gebruiken. Safatel is niet verplicht uw naam te vermelden.
 3. Elke inschrijving die door de deelnemer wordt ingezonden, kan door Safatel te allen tijde worden gebruikt zonder dat de toestemming van de deelnemer vereist is en zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer te geven of hem te compenseren op welke manier dan ook.
 4. Als u de prijswinnaar bent, machtigt u Safatel om uw naam en / of de visuele media te gebruiken waarin u bent vertegenwoordigd (bijvoorbeeld foto's die zijn genomen op het moment van de prijsuitreiking), voor alle communicatie met betrekking tot deze actie, zonder compensatie.

Artikel 8 Rechten van Safatel

 1. Safatel behoudt zich het recht voor om uw deelname aan de wedstrijd te allen tijde op te schorten of te beëindigen indien u op een of andere wijze in strijd bent met deze voorwaarden of met een toepasselijke wettelijke bepaling en zonder u te informeren van tevoren, en zonder dat Safatel hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden.
 2. Safatel behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd, of een deel ervan, te verkorten, uit te stellen, te wijzigen, te verzenden, uit te breiden of te annuleren, indien speciale omstandigheden dit vereisen. Safatel kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
 3. Safatel kan niet alle bijdragen / inzendingen controleren. Wanneer een derde wijst op de onwettigheid van een inzending van een deelnemer, behoudt Safatel zich het recht om de naam en het adres van de deelnemer aan die derde partij bekend te maken.

Artikel 9 Contact

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via Facebook, de website of via het contactformulier dat beschikbaar is op www.soezie.com.

Artikel 10 Andere

 1. De voorwaarden van deze wedstrijd kunnen te allen tijde door Safatel worden aangepast. Wij adviseren u daarom deze regelmatig te raadplegen.
 2. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat alle artikelen van dit reglement worden aanvaard, inclusief eventuele latere wijzigingen, bijvoorbeeld bij overmacht. Alleen Belgisch recht is van toepassing in geval van geschil.