Wedstrijdreglement 2024

Wedstrijdreglement - Win een Soezie broodbakpakket

Algemeen

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Cobelal BV, gevestigd te Aarschotsesteenweg 84 - 3012 (Leuven), België, met ondernemingsnummer 0408.456.706,  AVEVE BV, eveneens gevestigd te Aarschotsesteenweg 84 - 3012 (Leuven), met ondernemingsnummer 0403.552.464  en Safatel BV, gevestigd te Veilingweg 23 - 6247 (EP) Nederland, met KvK-nummer 30098910 (hierna gezamenlijk ‘de Organisator’ genoemd). Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dat dit wedstrijdreglement van toepassing is.

2. De Organisator kan om Organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder aankondiging vooraf of kennisgeving achteraf.

3. De volledige kosten voor de deelname (internetverbinding,...) aan de wedstrijd zijn ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisator.

4. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de Organisator zelf beslist worden. Tegen haar beslissing is geen beroep mogelijk.

Periode en spelregels

5. De deelname aan de wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België, Nederland of Frankrijk en die op het ogenblik van de wedstrijd minstens de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van: de personeelsleden, medewerkers en bestuurders van de Organisator, evenals iedereen die direct of indirect aan de organisatie of de uitvoering van de wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor hebben gekregen. Op vraag van de Organisator moeten minderjarigen een schriftelijke bevestiging van die toestemming bezorgen.

6. Er is 1 wedstrijdperiode: 23/03/2024 t.e.m. 27/03/2024.  Deelnames buiten deze wedstrijdperiode worden uitgesloten.

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer binnen een van voornoemde wedstrijdperiodes het voorziene wedstrijdformulier volledig invullen op de website www.soezie.com  en daarbij een vraag en schiftingsvraag beantwoorden. Elke deelnemer kan maximum 1 keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien een deelnemer toch meermaals deelneemt, wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending.

7. Deelnemers die het wedstrijdreglement niet naleven, kunnen zonder verwittiging uitgesloten worden van de wedstrijd door de Organisator.

Winnaars en prijs

8. Er zullen in totaal 4 winnaars zijn. Uit alle inzendingen zal de Soezie Jury, samengesteld door de Organisator, de leukste quotes kiezen. De Soezie Jury let bij de beoordeling vooral op deze punten: de creativiteit en de link met het merk Soezie. Vervolgens ordent de Soezie Jury de winnaars naargelang de creativiteit ervan (degene met de volgens de jury leukste quote zal aldus bv. op plaats 1 staan). De uitspraak van de jury is onherroepelijk: ze kan onder geen beding worden betwist noch kan erover worden gecorrespondeerd, in welke vorm dan ook.

9. De te winnen prijzen per wedstrijdperiode zijn:

  • 4 Soezie broodbakpakketten met in elk pakket: 1 broodbakvorm, 2 deegschrapers, 1 lame mesje, 1 Soezie theedoek en 2 Soezie broodmixen.

10. De winnaars worden ten laatste drie weken na afloop van de wedstrijd persoonlijk, per e-mail verwittigd en gecontacteerd om op dat moment ook een regeling te treffen om de prijs te kunnen bezorgen. Indien de winnaar niet antwoordt binnen 14 dagen, gaat de Organisator ervan uit dat de winnaar de prijs weigert. In dat geval zal een nieuwe winnaar aangeduid worden conform de criteria in artikel 8 van dit reglement.

11. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs is niet overdraagbaar, hij wordt toegekend aan de winnaar. Prijzen worden niet omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald.

Privacy en persoonsgegevens

12. De Organisator is de verantwoordelijke voor de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van deelnemers in het kader van de wedstrijd. De binnen de groep van ondernemingen (Arvesta) waartoe de Organisator behoort benoemde functionaris voor de gegevensbescherming, is te contacteren via privacy@arvesta.eu.

13. De Organisator verzamelt volgende gegevens van de deelnemer: voornaam, naam, e-mailadres, adres, de ingestuurde foto en bijbehorende toelichting. Deze gegevens worden gebruikt in het kader van de wedstrijd (deelname wedstrijd registreren, nagaan of deelnemer voldoet aan de voorwaarden, winnaar bepalen, de winnaar contacteren, de prijs bezorgen,...). Voorts zal de Organisator, in het kader van het gebruik van de ingestuurde foto’s zoals beschreven in artikel 18, in haar bestanden registreren welke foto van welke persoon afkomstig is zodat zij, ingeval zij toestemming wenst te vragen voor een ander gebruik van de foto’s dan het gebruik omschreven in voornoemd artikel, zij de deelnemer voor dat doeleinde kan contacteren. Voornoemde persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig voor de uitvoering van voornoemde doeleinden.

14. Om ervoor te zorgen dat de gegevens van deelnemers worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo worden de verstrekte persoonsgegevens opgeslagen in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze te verwerken. Bovendien is het personeel van de Organisator op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van persoonsgegevens.

15. De persoonsgegevens van deelnemers worden in geen geval doorverkocht aan derden. Met het oog op een kwalitatieve dienstverlening, kunnen de gegevens in het kader van de doeleinden vermeld onder punt 14 gedeeld worden met: derde partijen om de verwerking uit te voeren in naam van de Organisator en uitsluitend conform diens instructies (bv. bezorgingsdienst, datacenter,...). Dienstverleners waarnaar persoonsgegevens worden overgedragen, zijn gebonden door specifieke overeenkomsten en zijn ertoe gehouden persoonsgegevens veilig te bewaren en correct te behandelen.

16. Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht om de Organisator in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk zijn persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken. De deelnemer moet zijn verzoek per mail richten tot de Organisator via privacy@arvesta.eu of per post via de adressen vermeld onder punt 1.

Foto’s, auteurs- en portretrechten

17. Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en verzekert dat hij beschikt over alle rechten. Waar relevant, garandeert de deelnemer dat hij/zij de toestemming van de op de foto afgebeelde herkenbare persoon of personen bezit om hun portret vast te leggen, te reproduceren en de foto waarop ze staan te gebruiken voor onderhavige wedstrijd en toestemming heeft verkregen voor het verder gebruik door de Organisator zoals beschreven in artikel 19.

18. Alle deelnemers behouden hun auteursrecht op hun foto(‘s) maar verlenen de Organisator het wereldwijde recht om gedurende de duurtijd van het auteursrecht op de foto: zonder vergoeding en zonder naamsvermelding van de auteur, de deelnemende foto’s te mogen vastleggen, bewerken, reproduceren, integreren in andere werken en in bewerkte of onbewerkte vorm te gebruiken en bekend maken aan het publiek in welke vorm ook op de website’s en de sociale media kanalen van de Organisator, dit voor de commerciële-, marketing- en promotionele doeleinden van de Organisator. Ingeval de Organisator de foto’s hetzij voor andere doeleinden wil gebruiken, de foto’s in een andere vorm wil gebruiken of via andere kanalen wenst te gebruiken en bekend te maken aan het publiek dan hierboven vermeld, zal de Organisator hiervoor de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de deelnemer die de foto indiende nodig hebben en in dat verband de deelnemer contacteren.

Aansprakelijkheid en geschillen

19. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade – die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. Verder kunnen druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator, noch kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij/zij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.

20. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij/zij publiceert. Elke deelnemer vrijwaart de Organisator van elke schadevergoeding, vordering en/of boete waartoe zij kunnen worden aangesproken of veroordeeld wegens inbreuken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en/of schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de door de deelnemer gepubliceerde foto..

21. De wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.