Word gratis lid van de Soezie Club

Word gratis lid van de Soezie Club! Maak je eigen receptenboek en win prachtige prijzen!

Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen jou als lid van de Soezie Club en AVEVE NV (hierna verder “Soezie”).
 2. Wie een bijdrage of recept wil plaatsen in het Bakboek van de Soezie Club, moet zich registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen alleen als lezer gebruikmaken van het Soezie Bakboek. Enkel natuurlijke personen kunnen zich lid maken.
 3. Het Soezie Bakboek wordt beheerd door Soezie. 
 4. Door je lid te maken bij de Soezie Club geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Soezie heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging aan te passen.
 5. Elk lid van de Soezie Club blijft auteursrechthebbende op zijn of haar bijdrage of recept. Elk lid verleent Soezie een kosteloze, onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaarmaken en verveelvoudigen van het bericht of recept, al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook en via alle huidige en toekomstige technische middelen.
 6. Een lid van de Soezie Club mag alleen bijdragen of recepten in het Soezie Bakboek plaatsen, waarvan hij of zij zelf over de rechten van intellectuele eigendom beschikt, waaronder het auteursrecht. Het plaatsen in het Soezie Bakboek van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zonder daarbij de bron te vermelden, vormt een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan.
 7. Elk lid is volledig en persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit diens handelingen en gedragingen. Elk lid vrijwaart Soezie tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op rechten van intellectuele eigendom).
 8. Soezie plaatst de bijdrage(n) of recept(en) van gebruiker(s) automatisch en zonder te lezen of goed te keuren, dit om de interactie en de snelheid van het medium niet te verstoren. Een bijdrage of recept geeft uitsluitend de mening weer van het lid dat dit plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Soezie. Soezie is niet verplicht om de bijdrage(n) of recept(en) van gebruiker(s) in het Soezie Bakboek te plaatsen. Soezie geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in het Soezie Bakboek voorkomende gegevens.
 9. Elk lid dient zich te onthouden van agressief taalgebruik, schuttingtaal of taalgebruik dat een derde op de ene of de andere manier kan kwetsen.
 10. Het is niet toegestaan bijdragen in het Soezie Bakboek te kopiëren, te bewerken of te publiceren zonder toestemming van het lid dat de bijdrage plaatste of van Soezie. Evenmin is het toegestaan om zonder toestemming van Soezie samenvattingen of overzichten van de bijdragen of recepten in het Soezie Bakboek te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).
 11. Soezie behoudt zich het recht voor een lid zonder opgaaf van reden de toegang tot de Soezie Club in het algemeen en het Soezie Bakboek in het bijzonder te ontzeggen, alsook (onderdelen van) het Soezie Bakboek, waaronder de bijdragen en/of recepten van het betreffende lid al dan niet tijdelijk te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken, dan wel stop te zetten.
 12. Soezie sluit alle aansprakelijkheid uit voor direct of indirect geleden schade door leden of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de deelname aan de Soezie Club, of kennisname van informatie te vinden op Soezie Club, zoals bijvoorbeeld het gebruik of de inhoud van het Soezie Bakboek dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het Soezie Bakboek te gebruiken en/of te raadplegen.
 13. Elk lid dient zijn persoonlijk wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Elk lid garandeert Soezie zijn wachtwoord niet door onbevoegden te laten gebruiken en is aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Soezie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 14. Elk lid verklaart zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
  publiciteitsdoeleinden, de deelname aan de Soezie Club, het gratis toezenden van nieuwsbrieven indien het lid verklaard heeft daarmee in te stemmen. De gegevens nodig voor het zich registreren als lid van de Soezie Club worden beheerd door Soezie. Ze worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden niet verstrekt aan derden, tenzij indien en voor zover Soezie daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht. Ieder lid heeft recht op inzage van de gegevens, het recht op toegang tot het openbaar register bij de Commissie ter bescherming van het privé-leven (Waterloolaan 115 te 1000 Brussel). Ieder lid kan de gegevens tevens opvragen, laten verwijderen of wijzigen via het contactformulier op de website www.soezie.com.
 15. Indien een lid in het Soezie Bakboek een bijdrage tegenkomt die naar diens mening diens rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met deze voorwaarden, wordt het lid verzocht AVEVE daar onmiddellijk attent op te maken. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van het verantwoordelijke lid van verdere deelname aan de Soezie Club.
 16. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden aan Soezie via het contactformulier onder “contact” op www.soezie.com.
 17. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van je lidmaatschap bij de Soezie Club vallen onder het Belgisch recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven.
Nog vragen?
Nog vragen?
Stuur ons een bericht via de contactpagina en we beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.
Copyright (c) 2017 Soezie Community  - Disclaimer  - Algemene voorwaarden  - Bedrijfsgegevens
Top